Cilj predmeta Cilj predmeta je naučiti studente kako da prepoznaju poslovnu priliku u razvoju tehnologije, informacijsko komunikacijske znanosti i društva u cijelom. Potrebno je razviti i discipline koje će omogućiti da se kontinuirano prati tehnološki razvoj, kako bi se prilika uočila. Uz praćenje i prepoznavanje, bitno je priliku i pretvoriti u proizvod ili uslugu, te tako stvoriti nova vrijednosts kroz prihode i nova radna mjesta.
Ishodi učenja:1.analizirati Poslovne prilike. Razina:6
2.dizajnirati Poslovnu organizaciju. Razina:6
3.integrirati Resurse poduzeca. Razina:6,7
4.prezentirati Poslovnu ideju. Razina:6,7
5.otkriti Priliku. Razina:6,