Ciljevi  predmeta:

- Upoznavanje s građom i strukturom materijala, dijagramima stanja, osnovama očvrsnuća i osnovnim svojstvima materijala, postupcima toplinske obrade metala, strukturom, svojstvima i primjenom materijala na bazi željeza, aluminijskih, bakrenih, titanovih, magnezijevih, niklovih, kobaltovih legura, polimernih materijala, konstrukcijske keramike i kompozita. 

- Upoznavanje s osnovama proizvodnih postupaka za proizvodnju metalnih i ne-metalnih artefakata (lijevanjem, obradom deformacijom, zavarivanjem, preradom polimera, aditivnim tehnologijama i površinskom zaštitom)