Cilj predmeta: Stjecanje teoretskih i praktičkih znanja i vještina, pomoću kojih se student osposobljava za proračun i dimenzioniranje betonskih konstrukcija. Ishodi učenja: 1.proračunati osnovna djelovanja na betonsku konstrukciju. 2.izračunati jednostavniji proračunski model betonske konstrukcije. 3.provjeriti nosivost elementa prema metodi graničnih stanja. 4.skicirati detalje armature betonske konstrukcije. 5.nacrtati armaturne nacrte greda, ploča, zidova i stupova.

Cilj kolegija: Osposobiti studenta za prepoznavanje problema zaštite voda, te naučiti građevinske i otale mjere za smanjenje unosa onečišćenja otpadnim vodama u vodna tijela.

Ishodi učenja: 

1.analizirati značaj zaštite voda u sklopu integralnog upravlljanja vodama. Razina:6
2.analizirati točkaste i raspršene izvore onečišćenja. Razina:6
3.proračunati teret onečišćenja naselja. Razina:6
4.procijeniti stanje voda vodnog tijela. Razina:6,7
5.analizirati stanje voda na slivu i predložiti potrebne mjere zaštte voda. Razina:6
6.proračunati kanalizacijski sustav manjeg naselja . Razina:6
7.predložiti koncepciju rješenja pročišćavanja otpadnih voda putem I, II i III stupnja pročišćavanja. Razina:6,7
8.predložiti koncepciju obrade i zbrinjavanja mulja. Razina:6,7

3. semestar - Stručni studij graditeljstva (Redovni graditeljstvo) - Obavezni predmet


Cilj predmeta: Osposobiti studenta za prepoznavanje temeljnih procesa kretanja i stanja voda, te rješavanje jednostavnih problema iz hidrologije i hidromehanike.


Ishodi učenja: 

1.analizirati i odabrati dominantne čimbenike otjecanja s manjih slivova (oborine, temperature, isparavanje, značajke sliva i slično).. 
2.sortirati (sistematizirati) podatke meteoroloških i hidroloških mjerenja od značaja za proračuna otjecanja.. 
3.riješiti jednostavnije probleme iz područja hidrostatike.. 
4.izračunati veličine osnovnih parametara tečenja idealne kapljevine pod tlakom.. 
5.proračunati veličine osnovnih hidrauličkih parametara tečenja u otvorenim vodotocima. 
6.identificirati i riješiti elementarne probleme strujanja vode kroz poroznu sredinu.. 

184718  & 184719