Cilj predmeta:

Upoznavanje s elementima regulacijskih sustava i njihovim svojstvima.


Ishodi učenja:

1.nacrtati karakteristike jednostavnih nelinearnih elemenata . Razina:6
2.proračunati odziv elementa na skokovitu promjenu skokovite pobude. Razina:6
3.analizirati analizirati statička i dinamička svojstva elementa automatizacije (eng: ). Razina:6
4.analizirati identificirati prijenosnu funkciju elementa iz opisa procesa diferencijalnom jednadžbom i analizom odziva. Razina:6
5.klasificirati elemente prema redu, broju skladišta energije. Razina:6,7
6.ispitati karakteristike pretvarača napona ispravljača i čopera. Razina:6
7.ispitati upravljačke i statičke karakteristike istosmjernog i sinkronog generatora. Razina:6
8.identificirati upravljačke i regulacijske karakteristike istosmjernog i asinkronog motora. Razina:6

Proširivanje osnovnih znanja iz područja mehanike stečenih u kolegiju Fizika, kao i uvođenje studenata u mehaničke probleme krutih i deformabilnih tijela, te u dinamičke probleme, uz njihovu primjenu kod mehaničkih sustava. Razvijanje sposobnosti analize opterećenja, naprezanja i deformacija, uz analizu dinamike jednostavnijih elektro - mehaničkih sustava.

Cilj predmeta: Upoznavanje s osnovama vjerojatnosti i osnovnim statističkim metodama i postupcima.

Ishodi učenja:

1.izračunati osnovne statističke pokazatelje numeričkoga niza (aritmetička sredina, mod, kvartili, varijanca, standardna devijacija).
2.izračunati vjerojatnosti elementarnih događaja i događaja u diskretnom vjerojatnosnom prostoru.
3.kombinirati elementarne kombinatorne tehnike u izračunavanju diskretnih vjerojatnosti.
4.napraviti (dijagram, graf, mapu) različite vrste grafičkih prikaza statističkih podataka (histogram, poligon frekvencija).
5.razlikovati osnovne diskretne i neprekidne (kontinuirane) razdiobe.
6.izračunati vjerojatnost događaja u osnovnim izmjerivim podskupovima ravnine i prostora.
7.izračunati osnovne statističke pokazatelje diskretnih i neprekidnih slučajnih varijabli.

Upoznavanje s osnovnim znanjima iz područja fizikalnih, tehnoloških, mehaničkih, električnih i magnetskih svojstava materijala koji se koriste u elektrotehničkim proizvodima, kao i oblicima narušavanja tih svojstava. Prikaz osnovnih tehnika spajanja elektrotehničkih materijala. Uvođenje u sposobnost izbora elektrotehničkih materijala prema željenoj namjeni, kao i njihovog recikliranja.

Izrada tehničke dokumentacije sastavni je dio posla inženjera. Tehnička dokumentacija (TD) prati proces razvoja proizvoda/usluge/procesa od ideje, izrade, uporabe, modifikacija i održavanja do konačnog odlaganja na kraju životnog ciklusa. Osnove čitanja i stvaranja tehničke dokumentacije za buduće inženjere; upoznavanje s normativnim dokumentima i tehničkom dokumentacijom potrebnom za dobivanje ocjene sukladnosti (CE) s direktivama Europske unije u području elektrotehnike; mogućnosti prava zaštite intelektualnog vlasništva, jest ono što je cilj ovoga predmeta. Pohrana i dostupnost TD važan su segment ovoga područja te time uključeni u sadržaj kolegija.


Izrada tehničke dokumentacije sastavni je dio posla inženjera. Tehnička dokumentacija prati proces razvoja proizvoda, usluge ili procesa od ideje, izrade, uporabe, modifikacija i održavanja do konačnog odlaganja na kraju životnog ciklusa. Osnove čitanja i stvaranja tehničke dokumentacije za buduće inženjere; upoznavanje s normativnim dokumentima i tehničkom dokumentacijom potrebnom za dobivanje ocjene sukladnosti (CE) s direktivama Europske unije u području elektrotehnike; mogućnosti prava zaštite intelektualnog vlasništva, jest ono što je cilj ovoga predmeta. 
Na laboratorijskim vježbama upoznaje se i uvježbava rad u osnovnim funkcionalnostima s AutoCAD programskim paketom.