Cilj kolegija: Osposobiti studenta za primjenu osnovnih instrumenata zaštite okoliša usvajanjem: metodologija/metoda upravljanja okolišem, projektno orijentirane nastave i timskoga rada.

Ishodi učenja: 

1. ocijeniti /kritički prosuđivati koncepciju održivog razvoja i usluge ekosustava radi dobrobiti čovjeka. Razina:7
2. ocijeniti /kritički prosuđivati primjenu metoda sustavne analize u rješavanju složenih problema utjecaja na okoliš pojedinačnog zahvata u prostoru. Razina:7
3. utvrditi sastavnice okoliša i postojeće stanje okoliša kao posljedica antropogenih utjecaja na okoliš i zakonodavnih mjera. Razina:7
4. procijeniti intenzitet utjecaja pojedinog zahvata na sastavnice okoliša korištenjem postojećih modela i metoda . Razina:6,7
5. formulirati / oblikovati uzročno-posljedičnu vezu, korištenjem DPSIR pristupa, procijenjenog utjecaja na okoliš, provedenih mjera i uspostave monitoring programa. Razina:6,7
6. vrjednovati projektni zadatak studije utjecaja na okoliš uz primjenu odabranog modela i metode. Razina:7
7. prezentirati rezultate projektnog zadatka studije utjecaja na okoliš uz uključivanje dionika . Razina:6,7