Cilj predmeta: Usvajanje gradiva i razvijanje vještina potrebnih za samostalno rješavanje zadataka iz programa.

Ishodi učenja:

1.ispitati tijek realne funkcije jedne realne varijable.
2.izračunati zbroj, razliku, umnožak i količnik kompleksnih brojeva zapisanih u nekima od triju standardnih oblika.
3.izračunati zbroj vektora, te njihov skalarni, vektorski i mješoviti umnožak i interpretirati dobivene rezultate.
4.izračunati granične vrijednosti nizova i realnih funkcija jedne realne varijable.
5.izračunati derivacije elementarnih i složenijih realnih funkcija jedne realne varijable.
6.nacrtati graf realne funkcije jedne realne varijable.
7.izračunati zbroj, razliku i umnožak realnih matrica, te inverz regularne realne matrice.

Računalni alati koji se koriste u inženjerskoj praksi, a mogu se instalirati na osobna računala, tema su ovoga kolegija. Naglasak je dakako, na području elektrotehnike gdje se spomenuti računalni alati koriste bilo za proračune, bilo za simuliranje rada i ponašanja električkih/elektroničkih sklopova, bilo za izradu pojedinih dijelova pripadajuće tehničke dokumentacije naprava/sustava. 

Predavanja obuhvaćaju teme kojima je cilj razviti sposobnost logičkog rješavanja problema/zadatka uz grafički prikaz pripadajućeg rješenja, te steći predodžbu o mogućnostima korištenja i načinu rada EDA programa za simulacije rada električkih/elektroničkih sklopova. Uvod u ova područja obuhvaća osnovne informacije u informatičku tehnologiju i terminologiju, građu i arhitekturu računala te načine i formate zapisa podataka. 

Razvijanje vještine rada s računalnim alatima koji se koriste u inženjerskoj praksi, cilj je laboratorijskih vježbi. Najveći dio satnice obuhvaća rad s EDA programskim paketom (Multisim) kojime se simulira rad i ponašanje električkih/elektroničkih sklopova. Vježbe obuhvaćaju i postupke izrade i grafičke prezentacije logičkog rješavanja problema/zadatka putem dijagrama toka. Izvršiti odgovarajuće proračune te oblikovati čitljiv dokument s odgovarajuće prikazanim rezultatima provedenih proračuna i mjerenja, daljnje su teme kojima je zaokružena tematska cjelina ovoga kolegija.