Deskriptivna statistika

- Tabela frekvencija, histogram, kumulativna funkcija

- Aritmetička sredina, mod, medijan

- Kvartil, percentil, kvantil

- Varijanca, Standardna devijacija, Čebiševljev teorem

- Uspoređivanje različitih mjerenja, Uspoređivanje različitih rezultata


Uvod u vjerojatnost

- Događaj, vjerojatnost

- Diskretna slučajna varijabla, distribucija diskretne slučajne varijable

- Funkcija vjerojatnosti, funkcija distribucije vjerojatnosti

- Očekivanje, varijanca i standardna devijacija diskretne slučajne varijable

- Diskretna uniformna distribucija

- Bernoullijev pokus, Bernoullijeva shema, binomna distribucija

- Poissonova distribucija

- Kontinuirana slučajna varijabla

- Normalna (Gaussova) distribucija, standardna normalna distribucija

- Hi-kvadrat distribucija


Statistički testovi

- Uvod u statističke testove

- Testiranje hipoteze o očekivanju uz poznatu varijancu

- Hi-kvadrat test

Cilj predmeta: Kolegij promiče humanističke vrijednosti, kao što su međusobna odgovornost, prava na uključenost i prihvaćenost, slobodno izražavanje i uvažavanje, tolerancija različitosti.

Stjecanje osnovnih znanja o procesima grafičke produkcije. Analiziranje svih parametara pri kreiranju idejnog grafičkog proizvoda, od ideje do realizacije.