Cilj kolegija:


Stjcanje osnovnih znanja iz područja informacijske pismenosti i kritičkog razmišljanja


1.analizirati osnovne karakteristike modernih pismenosti - digitalne, vizualne, medijske, informatičke i informacijske. Razina:6
2. prosuditi vrstu i opseg dane/prepoznate informacijske potrebe. Razina:7
3.pripremiti tražene informacije brzo i efikasno korištenjem internetskog okruženja. Razina:6,7
4. kritički prosuđivati odabrane izvore i prikupljene informacije. Razina:7
5.izgraditi i izložiti jasno artikuliran i argumentiran relevantan stav (razloge, tvrdnje, dileme, ). Razina:6,7
6. integrirati efektno kompletirane informacije radi ostvarenja dane namjere. Razina:6,7
7. prosuditi etičnost korištenja informacija vrednovanjem izvora informacija. Razina:7
8.napisati seminarski/stručni rad na odabranu temu po naputcima struke/ustanove. Razina:6,7Matematika 2 (ISVU šifra: 155824) - obavezni predmet u drugom semestru izvanrednog preddiplomskog stručnog studija informatike

Nastavnica: Tihana Strmečki

Asistentica: Andrea Katarić


Cilj kolegija: Student treba naučiti poglavlja iz matematike nužna za rješavanje inženjerskih problema.


Ishodi učenja:

1.izračunati primitivnu funkciju - neodređeni integral. Razina:6
2.izračunati određeni integral. Razina:6
3.izračunati nepravi integral. Razina:6
4.izračunati integral numeričkim metodama. Razina:6
5.riješiti jednostavne tipove diferencijalnih jednadžbi. Razina:6
6.riješiti diferencijalne jednadžbe Laplaceovom transformacijom. Razina:6
7.riješiti diferencijalne jednadžbe numeričkim metodama. Razina:6

Stjecanje osnovnih znanja i vještna u dizajniranju i primjeni vektorske grafike. Student treba usvojiti osnovna teorijska i praktična znanja o kreiranju vektorske grafike kroz SVG programski jezik te ih praktično primjenjivati u vlastitom radu.

U Laboratorijsko - računalnom praktikumu studenti će, rabeći programski jezik Python i njemu pripadajuće module Numpy i Matplotlib naučiti :

-  pisati i grafički predočavati fizikalne jednadžbe, te rješavati različite problemske zadatke ;

-  nakon izvedenih laboratorijskih pokusa, izmjerene podatke obrađivati prema principima računa pogrešaka, grafički ih prezentirati, te rezultate pohraniti u odgovarajuće datoteke.

Predmet omogućava studentu uvid u problematiku elektroničkog poslovanja te njegovim taktičkim i operativnim aspektima. Cilj je razviti kritičko razmišljanje studenata vezano uz koncept e-poslovanja u kojem se intenzivno koristi informacijska i internetska tehnologija te ukazati na važnost razvijanja novih poslovnih modela koja vode računa ne samo o uspješnosti poslovanja, već i o zadovoljstvu korisnika i sigurnosti svih podataka s kojima poduzeće raspolaže. Na taj način studenti razvijaju vještine samostalne primjene koncepta e-poslovanja kako bi bili spremni za aktivno sudjelovanje u rješavanju novih izazova globalnog elektroničkog tržišta i digitalne ekonomije.


Cilj predmeta je naučiti studente promatrati tržište, približiti im osnovne koncepte tržišne komunikacije te im prenijeti potrebna znanja za upravljanje robnom markom. Studenti će se upoznati s instrumentima komunikacijskog miksa u poslovnoj praksi koji se koriste prilikom razvijanja strategije lansiranja novog tehnološko proizvoda /sustava / aplikacije, a na osnovu promatranja i procjene ciljne skupine i njenih karakteristika življenja, komuniciranja, odnosno kupovine u širem tradicionalnom i digitalnom okruženju.